Action, Play! – Actiuni de integrare a tinerilor NEETs pe piata muncii prin programe dedicate, cod SMIS 150376

Action, Play! – Actiuni de integrare a tinerilor NEETs pe piata muncii prin programe dedicate, cod SMIS 150376

https://partnet.ro/action-play/

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului constă în stimularea ocupării pentru 1051 de tineri NEETs, cu vârste cuprinse între 16-29 de ani, din regiunea de dezvoltare Sud-Est, județele Brăila și Galați, cu accent pe tinerii NEETs de etnie romă și tinerii NEETs cu domiciliu sau reședința din mediul rural, prin promovarea și derularea programelor de dezvoltare profesională destinate unui număr de 751 tineri NEETs, prin servicii specializate de mediere pentru un număr de 1051 tineri NEETs, înființarea și dezvoltarea a 36 de întreprinderi, ce vor funcționa în manieră autosustenabilă, dar și prin servicii de asistență, în vederea integrării durabile a grupului țintă pe piața muncii.

 • Lider: Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
 • Partener 1 : Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila
 • Partener 2: Argument BIZZ S.R.L
 • Durata proiectului: 24 de luni
 • Zona de implementare: Proiect implementat la nivelul regiunii Sud-Est, județele Galați și Brăila
 • Valoare totala a proiectului: 19.428.996,42 lei

GRUPUL TINTA

Proiectul vizează prin activitățile previzionate un grup țintă format din 1051 tineri NEETs șomeri, cu vârste cuprinse între 16-29 de ani.

ACTIVITATILE PROIECTULUI

 • Organizarea și derularea unei campanii de informare și promovare, în vederea recrutării grupului țintă format din tineri NEETs
  Această subactivitate presupune organizarea și derularea unei campanii de informare și promovare, în vederea recrutării grupului țintă format din tineri NEETs. Se va organiza o campanie de informare și promovare a proiectului, în rândul tinerilor NEETs din regiunea Sud-Est, județele Brăila și Galați, în cadrul căreia un număr de 1500 persoane vor fi informate cu privire la condițiile de înscriere în proiect, specificul activităților proiectului, beneficiile și oportunitățile oferite grupului țintă, și mai ales, la importanța integrării grupului țintă pe piața muncii.
 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru 751 de persoane din grupul țintă
  În cadrul acestei subactivități, se vor organiza și derula programe de formare profesională pentru 751 de persoane din grupul țintă. Vor fi organizate cursuri de inițiere, respectiv calificare, acreditate ANC, pentru un număr de 751 persoane din grupul țintă, în funcție de nevoile fiecăreia, identificate prin intermediul profilării efectuate în prealabil de către SPO. Programele de formare profesională sunt adresate exclusiv tinerilor NEETs având niveluri de ocupabilitate B, C și D (mediu ocupabil, greu ocupabil, foarte greu ocupabil), ce vor fi direcționați către tipul de curs (inițiere/ calificare) care îndeplinește nevoile profesionale ale fiecăruia, calificările recunoscute ținând cont atât de profilul profesional al fiecăruia, cât și de cerințele pieței muncii, respectiv a potențialilor angajatori.
  Astfel,în cadrul subactivității ce se va derula pe toata perioada proiectului, se vor furniza următoarele tipuri de programe de formare profesională:
  • Cursuri ANC de inițiere:
  1. “TIC” furnizate de către Solicitant
  2. “Asistent relații publice și comunicare” furnizate de către Solicitant
  3. “Agent vânzări” furnizate de către Solicitant
  4. “Manipulant mărfuri” furnizate de către Solicitant
  • Cursuri ANC de calificare nivel 2:
  1. “Tâmplar” furnizate de către Solicitant și Partenerul 1
 • Organizarea și derularea de acțiuni pentru dezvoltare și mediere a carierei pentru 1051 persoane din grupul țintă
  Această subactivitate presupune organizarea și derularea de acțiuni pentru dezvoltarea și medierea carierei pentru 1051 persoane din grupul țintă. Toți tinerii NEETs aparținând grupului țintă al proiectului, indiferent de nivelul de ocupabilitate în care se încadrează, vor beneficia, pe întreaga durată a proiectului, de servicii de mediere în vederea identificării unui loc de muncă potrivit profilului individual. Această subactivitate va fi implementată de către Solicitant și P1 și se vor oferi servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv medierea muncii.
 • Furnizarea cursurilor de Competențe Antreprenoriale și organizarea Concursului planurilor de afaceri, pentru 100 persoane din grupul țintă cu nivel de ocupabilitate A „ușor ocupabil” și furnizarea serviciilor de consultanță pentru înființarea și demararea a 36 de noi afaceri.
  În cadrul aceste subactivități vor fi furnizate cursuri de Competențe Antreprenoriale și Solicitantul va derula un Concurs al planurilor de afaceri, pentru 100 persoane din grupul țintă cu nivel de ocupabilitate A „ușor ocupabil” și furnizarea serviciilor de consultanță pentru înființarea și demararea a 36 de noi afaceri.
  Obiectivul concursului este reprezentat de susținerea înființării a 36 de afaceri noi în regiunea Sud-Est, în județele de implementare și generarea a minim 36 de noi locuri de muncă, cel puțin câte 1 pentru fiecare întreprindere nou creată.
 • Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri și monitorizarea funcționării afacerilor finanțate
  Această subactivitate presupune acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri și monitorizarea funcționării afacerilor finanțate. Cuantumul subvenției acordate fiecăruia dintre planurile de afaceri selectate în urma derulării concursului va fi de maxim 25.000 euro/plan de afaceri. Subactivitatea va fi implementată de către Solicitant și Partenerul 2.
 • Acordarea de servicii de asistență pentru 316 persoane din grupul țintă
  Prin prezenta subactivitate se urmărește implementarea unui sistem de aplicare a unor măsuri de sprijin în vederea menținerii membrilor grupului țintă în activitățile proiectului, până la finalizarea programelor care li se adresează. Pentru a elimina situația problematică în care o persoană din grupul țintă are în grijă copii/bătrâni, li se vor oferi servicii de acompaniament pe durata participării la activitățile proiectului. În acest sens, persoanele din grupul țintă ce au o astfel de nevoie, pot lăsa în grijă specializată persoanele pe care le au în îngrijire, pe durata activității din proiect la care participă într-o zi. Subactivitatea este coordonată de către Solicitant și va fi adresată exclusiv tinerilor
  NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii.
 • Managementul proiectului
  Managementul proiectului se va desfășura pe două niveluri: nivelul de management, căruia îi corespunde echipa de management și nivelul operațional, căruia îi corespunde echipa de implementare.
  Echipa de management este formată din Managerul de proiect (S). Activitatea de management cuprinde operațiuni de management de proiect ce implică o coordonare generală a proiectului, a fluxurilor de raportare tehnică și financiară, precum și monitorizarea permanentă a stadiului implementării proiectului, în corelare cu planul de activități propus, în raportarea tehnică și financiară, în participarea la evaluările periodice ale implementării proiectului și la întâlnirile echipei de implementare etc.
 • Coordonarea activităților fiecărui membru al parteneriatului
  Împreună cu managerul de proiect, Coordonatorul activități P1 și P2 va stabili un calendar al întalnirilor de lucru, în vederea asigurării unei bune comunicări interne și pentru a controla derularea proiectului, atât din punct de vedere al factorilor interni, cât și al celor externi ce pot afecta implementarea acestuia.
 • Activitatea transversală aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară
  Activitatea în sine constă în acordarea de suport managementului și coordonării de proiect, respectiv personalului care lucrează direct cu grupul țintă pentru a derula activitățile prevăzute.

REZULTATE PROPUSE

 • 1 eveniment de informare și promovare a proiectului organizat
 • 50 de evenimente locale de informare a publicului țintă
 • 1500 persoane informate cu privire la activitățile proiectului
 • 1051 persoane înscrise în grupul țintă al proiectului
 • 291 persoane participante la cursuri de inițiere ANC
 • 460 persoane participante la cursuri de calificare ANC
 • 751 persoane participante la modulul Dezvoltare durabilă
 • 751 persoane participante la modulul Egalitate de șanse și nediscriminare
 • 751 persoane participante la sesiuni de informare pe tema inovării sociale
 • 751 persoane certificate ca urmare a sprijinului primit
 • 751 persoane care își îmbunătățesc statutul pe piața muncii
 • 1051 persoane din grupul țintă mediate
 • 2 târguri de joburi organizate
 • 453 participanți la târgurile de joburi
 • 453 participanți șomeri care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu, la încetarea calității de participant
 • 100 persoane participante la cursul de Competențe Antreprenoriale
 • 100 persoane certificate ANC acordate pentru cursul de Competențe Antreprenoriale
 • 36 de planuri de afaceri selectate la concursul planurilor de afaceri
 • 36 de subvenții acordate pentru înființare de noi afaceri
 • 36 de noi afaceri înființate și funcționale
 • 36 de afaceri monitorizate
 • 36 locuri de muncă nou create
 • 316 fișe de acompaniament realizate

ACTIVITĂȚI INOVATIVE DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

 • Organizarea unui concurs de plan de afaceri și subvenționarea unui număr de 36 de planuri de afaceri câștigătoare în urma participării la concurs. Subvenția acordată va fi de maxim 25.000 euro/plan de afaceri.
 • Măsuri de sprijin acordate participanților pentru a elimina situația problematică în care o persoană din grupul țintă are în grijă copii/bătrâni. În acest sens, participanților li se vor oferi servicii de acompaniament pe durata participării la activitățile proiectului. Prin intermediul acestei măsuri persoanele din grupul țintă ce au o astfel de nevoie, pot lăsa în grijă specializată persoanele pe care le au în îngrijire, pe durata activității din proiect la care participă într-o zi.
 • Organizarea a 2 Târguri de joburi, în cadrul cărora 453 de persoane aparținând grupului țintă vor interacționa direct cu potențialii angajatori, în acest fel putând să își depună candidatura pentru posturile dorite, direct la angajator. În cadrul Târgurilor de joburi vor fi derulate workshopuri tematice, precum conduita în cadrul unui interviu, adaptarea unui CV în funcție de postul vizat, modalități de evitare a stresului din timpul unui interviu etc. Fiecare târg de locuri de muncă va crea o legătură între potențialii angajatori și persoanele din grupul țintă compatibile cu nevoile acestora în vederea stabilirii de raporturi de muncă. Se vor identifica locurile de muncă disponibile și se va face legătura între acestea și persoanele din grupul țintă.

CURSURI

În cadrul proiectului se vor desfășura următoarele cursuri:

 1. “TIC”
 2. “Asistent relații publice și comunicare”
 3. “Agent vânzări”
 4. “Manipulant mărfuri”
 5. “Tâmplar”
 6. “Competențe antreprenoriale”

În urma absolvirii cursurilor, participanții vor primi diplome de certificare acreditate ANC.

Distribuie