Avizarea existenței cazului de forță majoră

La solicitarea scrisă a companiilor, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila avizează existenţa cazului de forţă majoră.

Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului care a generat cazul de forță majoră, consecințele acestuia în relația cu partenerul contractual şi argumentele care atestă incidența art.1351 alin 2) Cod civil, legatura de cauzalitate dintre evenimentul de forță majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor părții care îl invocă.

Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în baza unei cereri ( FORMULAR ) și a documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant. Documentele se prezintă în copie certificată de solicitant. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila de avizare a evenimentului de forţă majoră.

Toate secțiunile cererii sunt obligatoriu de completat de către solicitant. Nerespectarea acestui aspect în completarea cererii poate atrage respingerea acesteia.

Solicitantul ia act prin semnarea cererii de faptul că un aviz de existență a forței majore eliberat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila nu are caracter absolut, documentul putând fi sau nu acceptat de cealaltă parte contractanta și, în aceste condiții, documentele depuse de solicitant în susținerea cererii de eliberare a avizului de existență a cazului de forță majoră ar trebui să aibă un caracter irefutabil.

Solicitantul ia act prin semnarea cererii de faptul că avizul privind existența cazului de forță majoră eliberat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila nu este un act juridic constitutiv de drepturi ci un act constatator, iar existența forței majore nu poate fi influențată de emiterea sau nu a avizului, ea existând sau nu prin raportare la îndeplinirea coroborată a dispozițiilor art. 1351 C. civ. și a celor stabilite de părți prin contractul valabil încheiat dintre acestea.

Tarif : 500 EUR1 (100 EUR2 – analiză dosar, 400 EUR – eliberare aviz)


  • 1 tariful se achită in lei la cursul BNR din ziua facturării
  • 2 tariful analiză dosar nu se percepe pentru membrii CCIA Brăila cu cotizația achitată la zi

Detalii la tel: 0729663399, 0722435176, 0725974787 sau e-mail: office@cciabr.ro.

Update 25 martie 2020: AVIZUL privind existența cazurilor de forță majoră și CERTIFICATUL de Situație de Urgență – comparație potrivit actelor normative în vigoare la 25 martie 2020