Curs Responsabil de mediu

Curs Responsabil de mediu începe pe data de 29 iulie!

Nu rataţi ultimele  locuri disponibile!

CURS DE SPECIALIZARE pentru ocupația

RESPONSABIL DE MEDIU (COR 325710)

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila, în calitate de furnizor autorizat de formare profesională a adulților în conformitate cu O.G. nr. 129/ 2000 vă invita să participați la cursul de specializare pentru ocupația:

RESPONSABIL DE MEDIU

Competentele dobândite de absolvenți:

 1. Gestionarea actelor normative de mediu
 2. Elaborarea programului de management de mediu
 3. Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu
 4. Monitorizarea factorilor de mediu
 5. Realizarea auditului intern
 6. Elaborarea programului de audit intern
 7. Supravegherea activității pentru situațiile de urgenta
 8. Întocmirea documentației de management de mediu
 9. Raportarea activității de mediu
 10. Coordonarea procesului de instruire în domeniul mediului

Scopul cursului:

 • Instruirea persoanei desemnate ca responsabil cu probleme de protecție a mediului din cadrul firmei astfel încât să se asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legale privind protecția mediului.
 • Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale din domeniul gestionării deșeurilor.

Adresabilitate:Cursul se adresează agenților economici care desfășoară activități cu impact asupra mediului (una dintre formele de impact fiind si generarea dețeurilor).

In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 195/2005, cu modificările ulterioare, art. 94, lit. d), una dintre obligațiile persoanelor juridice care desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului este de organiza “structuri proprii specializate pentru protecția mediului”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 25.11.2011, art. 22 alin. (3), “deținătorii/ producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianți, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

Conform alin. 4 persoanele desemnate, prevăzute la alin. 3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

NOTĂ: Nedesemnarea unei persoane cf. Legii 211/2011, art. 22 alin. (3), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei ( Art. 61 alin. b).

Teme abordate:

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 – privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare aprobată de Legea 265/2006 – statuează principiile care guvernează întreaga activitate de protecţie a mediului şi care trasează direcţiile de reglementare a activităţilor economice în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării durabile;
 • Obligațiile operatorilor privind reglementările activităților;
 • Regimul substanțelor și preparatelor periculoase;
 • Regimul deșeurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu. Obligații legale în sarcina agenților economici;
  • Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor – obligațiile agenților economici;
  • Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare( identificarea și codificarea deșeului, gestionarea corectă a deșeului, întocmirea evidenței, raportări) ;
  • Hotărârea de Guvern nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată prin HG nr.1872/2006 și HG nr. 247/2011 ;
  • Ordinul 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
  • Hotărârea de Guvern nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
  • Gestionarea anumitor categorii de deșeuri, reglementate prin acte normative speciale:
   • Uleiuri uzate;
   • Baterii și acumulatori uzați;
   • Deșeuri de echipamente electrice și electronice
  • Regimul îngrășămintelor chimice și al produselor pentru protecția plantelor;
  • Protecția apelor;
  • Protecția atmosferei și gestionarea zgomotului ambiental;
  • Protecția solului;
  • Obligațiile operatorilor privind Fondul pentru mediu;
  • Modalități de implementare a cerințelor specifice de mediu conform standardului SR EN ISO 14001/2005, ca model de referință pentru implementarea unui sistem de management de mediu în cadrul organizației.
 • Soluții practice pentru conformarea agenților economici cu cerințele legislației de mediu, inclusiv în domeniul deșeurilor;
 • Sancțiuni contravenționale;
 • Studii de caz – analiza situațiilor din cadrul locului de muncă a cursanților.

Durata cursului: 195 de ore

Condiții de acces la curs: Învățământ liceal tehnic cu/fără diplomă de bacalaureat.

Lectorul cursului se bucură de o bogată experiență în domeniu.

Cursul se va finaliza printr-un examen, iar în urma absolvirii acestuia, participanților li se va elibera un Certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale și Ministerul Educaţiei

Relații suplimentare se pot obține la sediul CCIABR, Aleea Pensionatului, nr. 3, persoană de contact Anișoara Stoian, tel: 0725974787; 0239/ 613.716/ 613.172 .

Distribuie